Sưu tầm câu đối Tết 6 chữ hay nhất đón Xuân Mậu Tuất

0
459
Sưu tầm câu đối Tết 6 chữ hay nhất đón Xuân Mậu Tuất.Đại nghiệp thiên phàm cánh phát – Minh xuân vạn tượng canh tân.
Tuế tuế tam xuân đắc ý
Niên niên vạn sự khai tâm.
Tiếp phước thọ tinh môn đệ
Nghinh xuân chí phú nhân gia.
Nhân thọ niên phong lộc mãn
Hoa hương liễu lục xuân nồng.
Đại nghiệp thiên phàm cánh phát
Minh xuân vạn tượng canh tân.
Lễ tiết dĩ hoà vi quí
Tân xuân trường phát kỳ tường.
Xuân ý tam giang tứ hải
Hỷ dinh vạn hộ thiên gia.
Sưu tầm